Vì sao Áo cùng chung khối Schengen nhưng lại không chấp nhận bằng khác ngoài ÖIF ?

Áo vẫn chấp nhận các bằng tiếng đức khác cho đợt xin thẻ cư trú lần đầu. Nhưng đây là công ty và trường lo xa trước cho các bạn vì khi xin thẻ định cư đi làm thì họ cần ÖIF vì có phần lịch sử, hoà nhập và luật áo trong đó. Tuy trong khối Schengen nhưng mỗi nước châu Âu họ có luật và lịch sử khác nhau. Thi b1 theo ÖIF của Áo cũng là sự chứng minh minh cho họ thấy việc mình đã hoà nhập vào Áo

Comment on this FAQ